You are here

Päätöksenteko kunnassa

Taivalkosken kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus ja seuraavat toimialoilla toimivat lautakunnat: keskusvaalilautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta. Valtuusto valitaan joka 4. vuosi sekä pidettävillä kuntavaaleilla. Valtuusto valitsee kuntavaalien jälkeen kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet ja varajäsenet. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa vuonna 2017 ja uuden valtuuston toimikausi alkaa 1.6.2017. Valtuusto valitsee uudet kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet ja varajäsenet kesäkuussa 2017 pidettävässä valtuuston kokouksessa. Lisäksi jokaisia vaaleja varten kunnanhallitus valitsee vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan. Lisäksi kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia, joiden toimikausi on enintään kunnanhallituksen toimikausi.

Kuntalain 140 §:ssä on säädetty päätöksen tiedoksiannosta kunnan jäsenelle verkossa.
Säännös kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”140 § Päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.”