Olet täällä

Ilmoitustaulu

ilmoitustaulusta_kuva.jpg
Kuntalain (410/2015) 108 §:n 1 momentin mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Valtuusto päättää vuosittain vuoden ensimmäisessä kokouksessaan kunnan ilmoitusten tiedoksi saattamistavoista. Julkisista kuulutuksista annetun lain 3 §:ssä (10.12.1976/954) tarkoitettu ilmoitustaulu on Taivalkosken kunnantalon ulkoseinällä pääsisäänkäynnin vieressä, osoitteessa Kirkkotie 6. Ilmoitustaululla julkaistaan 1.6.2017 alkaen kuulutuksia ja ilmoituksia, jotka tulee saattaa tiedoksi muun lainsäädännön kuin kuntalain nojalla ja jotka on lailla tai jollakin muulla määräyksellä määrätty julkaistaviksi kunnan ilmoitustaululla.

Kuulutukset

Additional info