Olet täällä

Organisaatio

Organisaatiorakenne

Luottamushenkilöorganisaatio
1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan Taivalkosken kunnan luottamushenkilötoimielimiä ovat:
* Valtuusto
* Tarkastuslautakunta
* Kunnanhallitus
* Keskusvaalilautakunta
* Sivistyslautakunta
* Sosiaali- ja terveyslautakunta
* Tekninen lautakunta
Kuntalain nojalla kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia.

Henkilöstöorganisaatio
1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön 13 §:n mukaan Taivalkosken kunnan henkilöstöorganisaation muodostavat toimialat, jotka ovat:
* Keskushallinto
* Sosiaali- ja terveyspalvelut
* Sivistyspalvelut
* Tekniset palvelut

Hallintosäännön 20 §:n mukaisesti keskushallinnon toimialaa johtaa kunnanjohtaja, sivistyspalvelujen toimialaa johtaa Kirkonkylän peruskoulun rehtori, sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialaa johtaa sosiaali- ja terveysjohtaja ja teknisten palvelujen toimialaa johtaa tekninen johtaja.

Esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset

Kuntalain (410/2015) 140 §:n 1 momentin mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kuntalain 140 §:n 2 momentin mukaan muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Kuntalain 140 §:n 3 momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Kuntalain 140 §:n 2 momentissa tarkoitettuja viranomaisia ovat myös lainsäädännön nojalla tai delegoitua päätösvaltaa käyttävät kunnan viranhaltijat

 

 

 

 

Sijainti

Lisätietoja antaa