Olet täällä

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kuntalain (410/2015) 140 §:n 1 momentin mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kuntalain 140 §:n 2 momentin mukaan muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Kuntalain 140 §:n 3 momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Kuntalain 140 §:n 2 momentissa tarkoitettuja viranomaisia ovat myös lainsäädännön nojalla tai delegoitua päätösvaltaa käyttävät kunnan viranhaltijat.

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat sekä pöytäkirjat. Klikkaa alla olevaa linkkiä. 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat 31.1.2019 alkaen
 

Lisätietoja antaa