Olet täällä

Viranhaltijapäätökset

Kuntalain (410/2015) 140 §:n 1 momentin mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kuntalain 140 §:n 2 momentin mukaan muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Kuntalain 140 §:n 3 momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Kuntalain 140 §:n 2 momentissa tarkoitettuja viranomaisia ovat myös lainsäädännön nojalla tai delegoitua päätösvaltaa käyttävät kunnan viranhaltijat.

KESKUSHALLINTO
- Maaseutuasiamiehen päätökset ajalla 28.11. – 21.12.2018  maatilaelinkeinotukien osalta
- Kunnansihteerin päätös 23.11.2018 § 3/2018 postimaksukoneen uusimisesta
- Kunnanjohtajan päätös 17.12.2018 kunnantalon kiinnipitämisestä 27.-28.12.2018 sekä yhteispalvelupisteen kiinnipitämisestä 27.-28.12.2018 sekä 31.12.2018

SIVISTYSPALVELUT
- Sivistyspalvelujen toimialajohtajan päätös 19.10.2018 Älytaulujen hankinta
- Sivistyspalvelujen toimialajohtajan päätös 25.9.2018 Tablettitietokoneiden hankinta
- Kirjastotoimenjohtajan päätös 23.11.2018 Kirjaston suljettuna pitäminen
- Sivistyspalvelujen toimialajohtajan päätös 23.11.2018 Työpajan kaluston hankinta
- Sivistyspalvelujen toimialajohtajan päätös 13.12.2018 Luokanopettajan sijaisen ottaminen
- Sivistyspalvelujentoimialajohtajan päätös 15.1.2019 Tarjouksen hyväksyminen/Taivalkosken peruskoulun, lukion ja OSAO:n Taivalkosken yksikön oppilaiden/opiskelijoiden laskettelu  
- Sivistyspalvelujen toimialajohtajan päätös 17.1.2019 Ruokakuljetushankinta 1.1.-31.12.2019
- Kirjastotoimenjohtajan päätös 24.1.2019 E-kirjat, e-äänikirjat ja niiden lainausalustan valinta Taivalkosken kirjastolle 2019

TEKNISET PALVELUT

Maanrakennusmestarin päätös 25.1.2019 Rajalta rajalle -hiihdon valvontatyö

 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
Sosiaali- ja terveysjohtajan päätöspöytäkirja päätösten nähtävänä pidosta
Johtavan lääkärin päätöspöytäkirja päätösten nähtävänä pidosta
Johtavan sosiaalityöntekijän päätöspöytäkirja päätösten nähtävänä pidosta
Johtavan sosiaalityöntekijän päätös vammaispalveluna tehtävien näkö- ja kuulovammaisten kiinteästi asennettavien apuvälineiden asennuksesta

 

 

Lisätietoja antaa