Olet täällä

Muut vammaispalvelut

Vammaiselle henkilölle voidaan myöntää avustusta mm. asunnon muutos töihin, koneisiin ja laitteisiin sekä henkilökohtaiseen apuun.

Vaikeavammaisuus määritellään aina erikseen suhteessa siihen palveluun jota haetaan. Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Linkki vammaispalvelulakiin :https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto.  Tarvittaessa tehdään kotikäynti, jolloin hakijan kokonaistilanne tulee parhaiten arvioiduksi. Vammaispalveluja koskevat hakemukset tutkitaan ja arvioidaan aina yksilöllisesti.

henkilökohtainen apu:

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella. Apua voi saada päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

tulkkipalvelut

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu antaa vammaiselle henkilölle mahdollisuuden toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä ja lisää heidän päätöksenteko- ja toimintamahdollisuuksiaan.

palveluasuminen

Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

asunnon muutostyöt

Vammaispalveluasetuksen  mukaan korvattavia asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat välttämättömät rakennustyöt esim.

  • ovien leventäminen
  • luiskien rakentaminen
  • kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon asentaminen
  • valaistusmuutostyöt
  • kiinteiden kalusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen
  • muutostöiden suunnittelu
  • esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä

Asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden kustannukset

Vammaispalveluasetuksen  mukaan korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat

  • nostolaitteet
  • kuulovammaisen hälytyslaitteet
  • asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet

 

Palvelusta vastaa

Johtava-sosiaalityöntekijä
Puhelinnumero(t): 
040-591 7237
soittoaika ma-pe klo 12:00-13:00 Henkilökohtainen asiointi ajanvarauksella. Ajanvaraus soittoaikana tai toimistosihteereiltä puh. 040 860 9033 ja 040 860 9034 osoite: Taivalkosken sosiaalitoimisto, Sairaalantie 8 B 93400 TAIVALKOSKI
Sähköpostiosoite: