Olet täällä

Omaishoito

Omaishoitotilanteessa sekä hoidettava että hoitaja, koko omaishoitoperhe, tarvitsee tukea. Omaishoitoon liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Omaishoito vaikuttaa koko perheen elämään.

pilhlaja.jpg

Kuka on omaishoitaja?

Suomen omaishoidon verkosto määrittelee omaishoitajaksi henkilön, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Laki omaishoidon tuesta määrittelee omaishoitajan suppeammin henkilöksi, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. Omaishoitotilannetta tai omaishoitajana olemista ei voi kuitenkaan määritellä ainoastaan lakisääteisen omaishoidon tuen perusteella.

Omaishoitotilanteita on monenlaisia

Omaishoitotilanne mielletään usein ikäihmisten hoitamiseksi, vaikka monet hoidettavat läheiset ovat lapsia tai työikäisiä. Omaishoitotilanne voi tulla perheen elämään eri elämänvaiheissa. Omaishoitajia ovat muun muassa vammaisen lapsen vanhemmat, puolisoaan hoitavat ja ikääntyvistä vanhemmistaan huolehtivat tyttäret ja pojat. Hoitosuhde voi kehittyä hitaasti hoidettavan avuntarpeen lisääntymisen seurauksena tai äkillisesti sairauskohtauksen, onnettomuuden tai erityistä hoivaa tarvitsevan lapsen syntymisen myötä.

Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan ikäihmisen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki muodostuu tarvittavista palveluista hoidettavalle, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaista ja omaishoitajan hoitotehtävää tukevista palveluista. Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen.

Omaishoidontukihakemus

OMAISHOIDON TUEN VAPAAN PALVELUSETELI

Omaishoitajalle voidaan myöntää vapaapäivien järjestämiseksi 1-3 kpl 95 € arvoista palveluseteliä kuukaudessa. Palveluseteli voidaan myöntää ½ vuodeksi kerrallaan (6-18 seteliä) tai     

Omaishoitaja voi valita lakisääteisen vapaan vaihtoehdoksi kotihoito- ja hoiva palvelusetelin arvoltaan 252 €/kk.Palveluseteli voidaan myöntää ½ vuodeksi kerrallaan (6 seteliä).

OMAISHOIDON VAPAA SIJAISHOITAJA KOTIIN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSELLA

Kunta voi järjestää omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikaisen hoidon tekemällä tehtävään soveltuvan henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan vakituisen omaishoitajan vapaan aikaisesta sijaishoidosta. Omaishoitajan sijaisen avulla toteutettava hoito järjestetään hoidettavan kotona. Sijaishoitajan ei tarvitse olla hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö.

Lisätietoja:

Hoitotyönjohtaja    p. 040 592 5751                                              

Kehitysvammatyön palveluohjaaja p. 040 542 1273

Palveluohjaaja p. 040 0530 257

Palvelusta vastaa

Liittyvät palvelut

Taivalkosken kotihoito on asiakkaan kotona tapahtuvaa henkilökohtaiseen hoivaan sekä sairaanhoitoon liittyvää palvelua.
Perhehoito on yksityiskodissa tai hoidettavan kotona järjestettävää hoitoa tai muuta ympärivuorokautista huolenpitoa.