Olet täällä

Perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan oman kodin ulkopuolista hoitoa tarvitsevan henkilön hoitamista yksityisessä perheessä perheenjäsenenä. Perhehoito voidaan järjestää myös hoidettavan kotona.

katajan_tanssit.jpg

PERHEHOITO

Perhehoito on hoivan ja huolenpidon järjestämistä kodin ulkopuolella perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan omassa kodissa. Per­he­hoi­don ta­voit­tee­na on  an­taa per­he­hoi­dos­sa ole­val­le hen­ki­löl­le mah­dol­li­suus per­hee­no­mai­seen hoi­toon ja lä­hei­siin ih­mis­suh­tei­siin. Per­he­ko­din pie­ni yh­tei­sö, jo­ka­päi­väi­set ko­din as­ka­reet ja kiin­teät va­ki­tui­set ih­mis­suh­teet tu­ke­vat per­he­hoi­dos­sa ole­van hen­ki­lön tur­val­li­suut­ta ja yl­lä­pi­tä­vät hy­vää fyy­sis­tä, psyyk­kis­tä ja so­siaa­lis­ta toi­min­ta­ky­kyä. 

Perhehoito on turvallista
Perhehoito on kunnan valvomaa toimintaa. Perhehoitaja on käynyt perhehoidon valmennuskoulutuksen ja koti on hyväksytty perhehoitoon soveltuvaksi. Hoidettavalla on mahdollisuus tutustumiskäyntiin ennen hoitosuhteen aloittamista.

Perhehoidon toimintaohje:

Ikäihmisten hoivaa ja huolenpitoa perheessä

Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto. Se antaa hyvät mahdollisuudet käyttää yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja kokemista, hoivan ja huolenpidon perustana.

Perhehoito voi olla jatkuvaa, jolloin ikäihminen saa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon mahdollisesti vuosien ajan.  Lyhytaikainen ympäri-tai osavuorokautinen perhehoito tarjoaa mm. mahdollisuuden omaishoidon sijaishoitoon tai tukeen toipilasaikana ennen kotiutumista sairaalahoidon jälkeen.

 

Vammaiset lapset, nuoret ja aikuiset

Hyvä ja turvallinen arki perheessä

Perhehoito on vammaisen lapsen, nuoren, aikuisen tai ikääntyneen hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan tai hoidettavan kodissa.

Perhehoito voi olla lyhytkestoista tai jatkuvaa kestäen vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Lyhytaikainen perhehoito on yksi vaihtoehto eripituisiin tilapäishoidon tarpeisiin.

Minustako ikäihmisten ja/tai vammaisten perhehoitaja?
Pysähdyitkö kysymyksen ääreen? Sinulta ei vaadita sosiaali- ja terveysalan koulutusta, mutta sinun tulee olla valmiuksiltasi, kokemukseltasi ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltasi etsimämme henkilö tai pariskunta. Kotisi tulee olla puitteiltaan tilava ja turvallinen, perhehoitoon sopiva. Sinulta tulee löytyä hoivaamisen ja huolenpidon taitoa ja ymmärrät ikäihmisen/vammaisten elämänkulkua sekä sen mukanaan tuomia erityistarpeita. Osaat tukea ja ylläpitää ikäihmisen/vammaisen läheisiä ihmissuhteita. Sitoudut tehtävääsi, kunnioitat ja kohtelet perhehoidossa olevaa perheenjäsenenä. Sinulla on halu tehdä yhteistyötä ikäihmisen ja vammaisten asioissa eri tahojen kanssa. Perhehoitajana voit myös toimia ikäihmisten tai vammaisten kotona. 

Perhehoitajalta edellytetään ennakkovalmennuksen käymistä ja soveltuvuutta tehtävään. Kunta järjestää perhehoitajan tehtävää harkitseville ennakkovalmennuksen, joko omana toimintana tai esimerkiksi yhteistyössä muiden kuntien  kanssa. Tarkemia tietoja perhehoidosta ja valmennuksesta voit kysyä Taivalkosken kunnan vastuutyöntekijöiltä. Valmennukseen on jatkuva haku, hakulomakkeella. Seuraava perhehoitaja valmennus alkaa syksyllä 2018. 

Vammaisten ja ikäihmisten perhehoitaja valmennus infotilaisuus

- syksyllä 2019

Tervetuloa!

Yhteystiedot:                                       

Kehitysvammatyön palveluohjaaja p. 040 542 1273

Ikäihmisten perhehoidon ohjaaja p. 040 575 5473

Perhehoidon esittelyvideo

Omaisen näkökulma 

Omaisella voi olla huoli ikäihmisen voinnista ja pärjäämisestä omassa kodissaan. Esimerkiksi yksin asuva muistisairas voi kokea turvattomuutta kotiin annettavista palveluista huolimatta. Omaishoitajalla voi olla korkea kynnys oman hyvinvointinsa kannalta tärkeiden vapaiden pitämiseen, mikäli hänen läheiselleen ei löydy sopivaa hoitopaikkaa. Perhehoito on inhimillinen ja yksilöllinen hoitomuoto, joka voi auttaa näissä tilanteissa.

Ikäihmisen näkökulma

Näin kuvailivat olojaan ja arkeaan erään perhekodin asukkaat. “Vanhuus ei tule yksin” on yleinen ja hyvin ikääntymistä kuvaava sanonta. Perhehoidossa ikäihminen saa sekä tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon, että tukea mielen hyvinvointiin.  Perhehoidossa olevat ikäihmiset pitävätkin tärkeimpänä seuraa ja juttukavereita sekä sitä, että ”ollaan niin kuin kotona”.

Perhehoitajaksi

Perhehoitajat kokevat tehtävänsä kaikessa aitoudessaan ja monipuolisuudessaan hyvin palkitsevaksi.  Elämä ikäihmisten kanssa tuo uudenlaista, ennenkokematonta rikkautta heidän elämäntarinoidensa ja kokemustensa kautta.

Videolla kolme perhehoitajaa kertoo omasta arjestaan

 

Liittyvät palvelut

Taivalkosken ikäihmisten asumispalvelut Pihlaja ja Kataja tarjoavat kodinomaisen ja turvallisen asuinympäristön, jossa hoitajat ovat aina läsnä.
Taivalkosken kotihoito on asiakkaan kotona tapahtuvaa henkilökohtaiseen hoivaan sekä sairaanhoitoon liittyvää palvelua.
Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta sairaasta, vammaisesta tai ikääntyvästä läheisestään.