Olet täällä

Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään tehtyä ilmoitusta. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Tämä säännös tuli voimaan 1.6.2017.

Sidonnaisuusilmoitukset (päivitetty 20.12.2019)

Sidonnaisuusilmoituskaavake

Henkilötietolain (523/1999 § 10) rekisteriseloste

Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat sidonnaisuusrekisterin, johon sovelletaan henkilötietolakia (523/1999). Sidonnaisuusrekisteri on julkaistava yleisessä tietoverkossa. Rekisteripitäjä on vastuussa siitä, että sidonnaisuusrekisteri on ajan tasalla ja sisältää virheetöntä tekstiä. Uudet ilmoitukset, muutokset ja täydennykset on päivitettävä julkaistuun rekisteriin ilman viivytystä.

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi vähintään kerran vuodessa. 

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä ja hänen on viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuvat muutokset.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat

  • kunnanhallituiklsen jäsenet ja varajäsenet
  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • teknisen lautakunnan jäsenet, varajäsenet sekä jaostojen esittelijät
  • keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä
  • vaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat

  • kunnanjohtaja
  • kunnanhallituksen esittelijät
  • lautakuntien esittelijät

Kuntalain mukaan esteellisen henkilön on edelleenkin ilmoitettava esteellisyydestään ja esitettävä toimielimen pyynnöstä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä esteellisyysarvioinnissa.

Kuntaliitto on antanut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä.