16 °C
Haku

Palveluseteliyrittäjä

Taivalkosken kunta on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten palveluntuottajien tuottamien palvelujen tasoa ja poistamaan palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta, mikäli sääntökirjan määräyksiä ei noudateta. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja.

Taivalkosken kunnan palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeudutaan täyttämällä hakemus palvelusetelituottajaksi.  Palveluntuottajaksi voi hakeutua milloin tahansa ja myös pois voi jättäytyä milloin tahansa. Hakemuksessa on lakisääteisiä edellytyksiä palveluntuottajaa koskien ja kunnan asettamia omia hyväksymiskriteereitä. Taivalkosken sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy toimijat palvelujen tuottajiksi. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hyväksytään kaikki kriteerit täyttävät palveluntuottajat. Hakemus ja dokumentit lähetetään hakemuksessa olevaan osoitteeseen.

Henkilötietojen käsittely ohjeistus Taivalkosken kunta

Henkilötietojen käsittely tarkoittaa esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä, käyttöä, siirtämistä ja luovuttamista. Kaikki henkilötietoihin kohdistuvat toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta henkilötietojen poistamiseen ovat henkilötietojen käsittelyä.

Turvallinen lääkehoito

Jos yritys tuottaa lääkehoidollisia palveluja täytyy yrityksellä olla lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoitosuunnitelmasta vastaava lääkäri, joka tarkistaa ja hyväksyy yrityksen lääkehoitosuunnitelman. Lääkehoitosuunnitelma on osa omavalvontasuunnitelmaa ja siinä kuvataan yrityksen toteuttama lääkehoito. Lääkehoitosuunnitelman tulee olla Turvallinen lääkehoito 2016-oppaan mukainen.

Kotihoidon palveluseteli asiakkaiden kirjaaminen

Palveluntuottaja käyttää tilaajan Lifecare- asiakastietojärjestelmää. Käyttö on Citrix- yhteyden kautta. Palveluntuottaja päivittää asiakkaan RAI HC arvioinnit puolenvuoden välein tai oleellisesti voinnin muututtua. Palveluntuottajalle annetaan RAISoft Lifecare- integraation käyttö ja käyttäjätunnukset sekä koulutus.

Arvonlisäverottomat yksityiset sosiaalipalvelut

Asiakas on oikeutettu verovapaisiin sosiaalipalveluihin, jos hän ei todetusti selviä arjestaan ilman apua. Syynä voi olla esimerkiksi ikääntyminen, sairaus, sairaudesta toipuminen tai vamma. Muun muassa kodinhoito, ateriapalvelut ja kotipalvelun tukipalvelut, kuten asiointiapu ovat arvonlisäverottomia palveluja.

Yksityiset sosiaalipalvelut ovat verottomia seuraavilla edellytyksillä

1. Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen.
2. Palveluntuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty palvelu- tai muu vastaava suunnitelma.
3. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa.
4. Palveluntuottaja on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen siihen kuntaan, jonka alueella palveluja tuotetaan ja on rekisteröity yksityisten palvelujen tarjoajien rekisteriin. 

Tietoa yrittäjille yksityisistä sosiaalipalvelujen ja palvelusetelituottajaksi hyväksyntä ja hakumenettelystä.

Kuvaus

Taivalkosken kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujentuottajat, joiden palvelujen ostamiseen palveluseteliä voidaan käyttää.

Palvelutuottajan tulee olla yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoituksen- ja/tai luvanvaraisessa rekisterissä, tai terveydenhuollon luvanvaraisessa rekisterissä. Ilmoituksenvaraisissa, ei rekisteröitävissä tukipalveluissa, palveluntuottajan tulee olla hyväksytty Taivalkosken kunnan ylläpitämään
rekisteriin (sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös).

Palvelua tuottava yritys on oltava merkittynä ennakkoperintärekisteriin. Palveluntuottajalla tulee olla voimassa potilasvahinkolain mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan, palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen, arvioida riittävän toiminnasta aiheutuvien
henkilövahinkojen korvaamiseen, ja muut toiminnan edellyttämät voimassa olevat vakuutukset.

Palveluntuottajaksi hyväksytään kaikki, jotka täyttävät hakemuslomakkeissa määritellyt kriteerit ja sitoutuvat ohjeisiin. sääntökirjat. Palvelusetelilaissa määriteltyjen (569/2009) edellytysten lisäksi keskeisiä ovat henkilöstöön ja palvelun sisältöön liittyvät vaatimukset. Lähtökohtana on, että palvelun tulee vastata kunnan vastaavaa toimintaa.

Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palvelun tuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa työsopimuslainsäädäntöä ja alan työehtosopimuksia. Palveluun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Palveluntuottajan markkinoinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. Ylisanoja tai vertailumuotoja ei saa käyttää. Markkinoinnilla ei tule luoda tarpeetonta sosiaali- tai terveydenhuoltopalvelujen kysyntää.

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa ja palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle (jonka toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden takia). Palveluseteli asiakas voi ostaa yritykseltä tukipalveluita omakustanteisesti arvonlisäverottomasti. Muun muassa kodinhoito, ateriapalvelut ja kotipalvelun tukipalvelut, kuten asiointiapu ovat arvonlisäverottomia palveluja.

Sijainti

Osoite

Lammentie 4

93400 TAIVALKOSKI

Osoitteen lisätiedot

Kotihoito, Asumispalveluyksikkö Katajan tiloissa

Palvelusta vastaa

Taivalkosken kunta

Viimeksi muokattu 25.5.2022

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 405755473

Lisätiedot: Ohjaaja, palveluseteli vastaava

Maksullisuus: Maksullinen numero


Puhelin: +358 408608973

Lisätiedot: Toimialasihteeri, lupa asioihin liittyvät kysymykset

Maksullisuus: Maksullinen numero

Verkkosivut

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkipäivisin klo 08:00 - 16:00