8 °C
Haku

Iäkkäiden palveluohjaus

Asiakas- ja palveluohjaus viitoittaa polun palveluihin

Palveluohjaajaan voivat olla yhteydessä ikääntyneet itse, omaiset, naapurit, tuttavat tai kuka tahansa sosiaali- ja terveysalalla työskentelevä, joka kohtaa palvelutarpeen arvioinnista hyötyvän ikääntyneen. Ikääntyneillä on lakisääteinen oikeus palvelutarpeen arviointiin. Arviointi ei kuitenkaan anna ehdotonta oikeutta palveluihin.

Henkilölle, joka saa vammaisetuuksista annetun lain mukaista ylintä hoitotukea tai on yli 75-vuotias, on palvelutarpeen arviointi suoritettava viipymättä tai viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa. Palvelutarpeen arviointi määräajassa koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä sekä henkilöitä, jotka ovat palvelujen piirissä mutta joiden palvelun tarve on muuttunut. Palvelutarpeen arviointi ei kuitenkaan välttämättä johda palveluiden myöntämiseen.

Iäkkäiden palveluohjaaja neu­voo, oh­jaa­ ja tu­ke­e ikään­ty­nei­tä kun­ta­lai­sia asiois­sa, jot­ka as­kar­rut­ta­vat ko­to­na asu­mi­ses­sa ja ar­jes­sa sel­viy­ty­mi­ses­sä. Ikään­ty­neil­le se­kä hei­dän lä­hei­sil­le tar­jo­taan yleis­tä iäkkäiden ­pal­ve­lui­hin liit­ty­vää tie­toa, ker­ro­taan eri pal­ve­lu­ vaih­toeh­dois­ta, huo­mioi­daan asiak­kaan tar­peen mu­kaan omais­ten ja lä­heis­ten an­ta­ma apu se­kä jul­ki­sen, yk­si­tyi­sen ja kol­man­nen sek­to­rin pal­ve­lut.  

Palvelutarpeen arvioinnin perusteella kunnan viranomainen tekee päätöksen kunnan antamista sosiaalipalveluista. Asiakkaalle on annettava kirjallinen päätös palvelujen antamisesta tai epäämisestä. Asiakas voi hakea päätökseen muutosta.

Iäkkäiden ihmisten sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentuloturvasta. Palvelut järjestetään osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Vastuu palvelujen järjestämisestä on kunnilla. Kunta myöntää palveluja yksilökohtaisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Kunnat voivat tuottaa palvelut itse tai ostaa ne muilta kunnilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta.

Ehkäisevät palvelut

Ehkäisevillä palveluilla ja kuntoutuksella pidetään yllä iäkkäiden ihmisten toimintakykyä. Palveluihin sisältyvät mm. neuvontapalvelut, hyvinvointia edistävät kotikäynnit, päiväkeskukset, rokotukset jne.

Palvelutarpeen arviointi

Jos iäkäs ihminen tarvitsee kotipalveluja, omaishoitoa, laitoshoitoa, vammaispalveluja, toimeentulotukea tai muita sosiaalihuollon palveluja, näiden myöntämistä varten kotihoidon palveluohjaaja arvioi palveluntarpeen.

Terveyspalvelut

Terveyspalveluihin sisältyvät oman kunnan terveyskeskuksen palvelut, kuten terveystarkastukset, hammashuolto, kotisairaanhoito, kuntoutuspalvelut ja apuvälineet. Tarvittavat erikoissairaanhoidon palvelut järjestää sairaanhoitopiiri.

Veteraanipalvelut ja -etuudet

Veteraanipalvelut ja etuudet on tarkoitettu vuoden 1939–1945 sodissa palvelleiden kuntoutukseen, hoitoon ja toimeentuloon.

Asumispalvelut

Asumispalveluilla tuetaan ikääntyneiden itsenäistä asumista myöntämällä korvausta asunnon muutostöihin tai tarjoamalla palveluasunto. 

Kotipalvelu ja kotisairaanhoito

Taivalkosken kunnassa kotipalvelu ja kotisairaanhoito on yhdistetty kotihoidoksi, jota täydentävät tukipalvelut.

Laitoshoito

Jos kotona tai palveluasunnossa asuminen ei ole ikääntyneelle mahdollista, voidaan hoito järjestää laitoshoitona.

Omaishoidon tuki

Kunta voi myöntää hoidettavan omaiselle tai muulle läheiselle omaishoidon tukea.

Muistisairaiden palvelut

Muistihoitaja ohjaa ja neuvoo muistisairaiden tarvitsemissa erityispalveluissa. Myös muistihäiriö- ja dementiayhdistysten alueelliset asiantuntija- ja tukikeskukset eli Muistiluotsit tarjoavat neuvontaa ja ohjausta.

Ikääntyneet ja omaiset saavat neuvontaa ja ohjausta palveluihin liittyvissä kysymyksissä ikäihmisten palveluohjaajalta.

Tällä sivulla

Kuvaus

Jos sinulla herää huoli omasta tai ikääntyvän läheisen hyvinvoinnista ja itsenäisestä kotona selviytymisestä, ota yhteyttä ikäihmisten palveluohjaajaan.
Iäkkäiden palveluiden piiriin tullaan palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä (HYKO) tarjotaan kyseisenä vuonna 78 vuotta täyttäville Taivalkosken kunnan asukkaille, jotka eivät ole säännöllisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä. Hyvinvointia edistävien kotikäyntien avulla kartoitetaan palvelutarpeita, tiedotetaan Taivalkosken kunnan ikääntyneen väestön palveluista ja pyritään tukemaan iäkkään henkilön omia voimavaroja ja hyvinvointia. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit toteuttaa palveluohjaaja yhdessä fysioterapeutin kanssa.

Ikäneuvola on suunnattu perusterveille 68 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka eivät ole käyneet terveystarkastuksessa kahteen vuoteen. Tavoitteena on tukea ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä. Terveystarkastuksessa terveydenhoitajan kanssa kartoitetaan laajasti terveyteen liittyviä osa-alueita. Terveystarkastuksiin pääsy tapahtuu ajanvarauksella.

Ota yhteyttä ikäihmisten palveluohjaajaan puhelimitse. Voit hakea ikääntyneille suunnattuja tukipalveluita tukipalveluseteli hakulomakkeella. Voit hakea omaishoidon tukea omaishoidon hakulomakkeella.

Palvelu on maksuton.

Arviointikäynnit ovat maksuttomia. Palveluista peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamat asiakasmaksut.

Kaikilla kuntalaisilla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, mikäli on huoli kotona asumisen turvallisuudesta. 75 vuotta täyttäneillä ja Kelan eläkkeensaajan erityishoitotuen saajalle on järjestettävä pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Palvelutarpeen arviointi määräajassa koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä tai ovat palvelujen piirissä, mutta palvelun tarve muuttuu.

Palvelusta vastaa

Taivalkosken kunta

Viimeksi muokattu 4.4.2023

Sosiaalihuoltolaki

Iäkkäiden palvelut

Huoli-ilmoituslomake

Ikäihmisten palveluohjaaja

Ikäihmisten palveluohjaajan puhelinneuvonta ja ajanvaraus.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 406238103

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkipäivisin klo 8:00 -16:00

Ikäihmisten sosiaalityöntekijä

Ikäihmisten sosiaalityöntekijän puhelinneuvonta ja ajanvaraus.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 400530257

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Arkipäivisin toimistoaikaan 8-16