20 °C
Haku

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on antaa turvallista hoitoa ja huolenpitoa ja edistää asiakkaiden toimintakykyä ja omatoimisuutta.

Kotihoito on palvelukokonaisuus, jonka muodostavat kotisairaanhoito, kotipalvelu ja tukipalvelut.

Kotihoito sisältää terveyden- ja sairaanhoidolliset palvelut (esim. lääkehoito, haavahoidot, hoidon, sairaanhoidolliset toimenpiteet), perushoitoon liittyvät palvelut sekä kodinhoitoon ja asiointiin liittyvät palvelut. Kotihoitoa on mahdollisuus saada joka päivä 7.00 – 21.00 välisenä aikana, iltaisin ja viikonloppuisin kuitenkin vain hoidollisesti välttämättömät työt. Läheisten tulee ilmoittaa etukäteen kotihoidon henkilöstölle, jos he vierailevat asiakkaan luona ja lupaavat hoitaa hänet vierailun ajan.

Kotisairaanhoito on asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa sairaanhoitoa asiakkaan kotona. Kotisairaanhoitajien tehtäviin kuuluvat muun muassa: kotihoidon asiakkaiden pitkäaikaissairauksien seuranta, haavanhoidot, ompeleiden- ja hakasten poistot, injektiot, lääkejaot ja tarvittaessa kotona annettavat IV-tiputukset ja -nesteytykset lääkärin ohjeistuksen mukaisesti. Kotisairaanhoitajat ovat osa kotihoidon henkilökuntaa.

Kotihoitoon ei voida ottaa asiakkaita, jotka eivät halua palveluita tai joiden jatkuva aggressiivinen käytös uhkaa työntekijöiden turvallisuutta tai jotka eivät sitoudu yhteistyöhön, vaikka ymmärtävät sen merkityksen hoitonsa ja hyvinvointinsa kannalta.

Tukipalveluiden avulla tuetaan päivittäistä selviytymistä kotona. Tukipalvelut, kuten ateria-, kauppa-, sauna- ja turvapuhelinpalvelu sekä päivätoiminta täydentävät kotihoitoa, sillä niistä voidaan valita kokonaistilanteeseen sopivimmat avut. Tukipalveluita voidaan myöntää myös ilman kotihoidon tarvetta asiakkaan palvelutarpeeseen perustuen. Palvelun tuottavat pääsääntöisesti yksityiset palvelun tuottajat palvelusetelillä. Tukipalvelusetelin myöntää kotihoidon palveluohjaaja.

Kotihoitoa järjestetään Taivalkosken kunnan alueella kunnan omana palveluna ja palvelusetelillä. Asiakas voi itse valita, ottaako hän palvelusetelin käyttöönsä vai haluaako hän saada palvelut muilla tavoin. Kotihoidon palvelusetelin myöntää kotihoidon sairaanhoitaja.

Palvelusetelin arvo määräytyy sekä tarpeen, että kotitaloudessa asuvien henkilöiden määrän ja talouden tulojen mukaisesti.

Kotihoidon palvelut kohdennetaan pääsääntöisesti paljon apua ja hoitoa kotona tarvitseville asiakkaille. Asiakkaan toimintakyky on alentunut merkittävästi iän, sairauden tai vammaisuuden vuoksi. Asiakkaan kotona asuminen ja/tai päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen edellyttää henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa. Säännöllinen kotihoito tarkoittaa vähintään kerran viikossa toteutettavaa kotihoitoa ja se on määräaikaista tai toistaiseksi jatkuvaa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaaksi tullaan kotihoidon palveluohjaajan ja kotisairaanhoitajan suorittaman arvioinnin kautta. Säännöllisen kotihoidon maksu määräytyy bruttotulojen, perhekoon ja hoitoon tarvittavan ajan mukaan.

Tilapäinen kotihoito tarkoittaa harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvaa kotihoidon palvelua. Tilapäinen kotihoito on määräaikainen palvelu. Tilapäisen kotihoidon asiakkaaksi tullaan kotihoidon sairaanhoitajan kautta. Tilapäisestä kotihoidosta peritään kertamaksu. Tilapäisen kotihoidon palveluita ovat esimerkiksi ompeleiden poisto, verikokeiden otto ja lääkeinjektioiden antaminen.

Kuntouttava etähoito täydentää Taivalkosken kotihoidon palveluita ja mahdollistaa aiempaa monipuolisemmat palvelut toukokuusta 2021 lähtien. Muissa kunnissa on saatu hyviä kokemuksia etähoidosta ja – kuntoutuksesta. Etähoito tuo turvaa yksin asuvalle, sillä sen avulla on helppo saada apua, vaikka ei itse osaisikaan sitä pyytää.  Parhaiten etäyhteys soveltuu melko toimintakykyisten ja itsenäisten asiakkaiden ohjaamiseen. Kuntouttavassa etähoidossa toteutetaan kuntoutusta ja viriketoimintaa. Etähoidolla voidaan korvata joko osa tai kaikki perinteisen kotihoidon käynnit. Etähoidosta perittävä asiakasmaksu perustuu asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

Näin kuntouttava etähoito toimii:

Etähoidon kokeileminen aloitetaan aina asiakkaan omasta suostumuksesta ja suunnitellaan yhdessä ammattilaisen, asiakkaan ja omaisen kanssa. Tämän jälkeen kotiin tuodaan tablet-laite, joka asetetaan näkyvälle paikalle ja liitetään verkkovirtaan. Näin asiakkaan ei tarvitse huolehtia itse laitteen akun riittävyydestä tai välttämättä koskea siihen lainkaan.

Yhteys avataan ainoastaan sovittuna ajankohtana. Etätapaamiset on merkitty kotihoidon suunnitelmaan aivan samoin kuin varsinaiset kotikäynnit. Hoitohenkilökunta avaa kuva- ja ääniyhteyden siten, ettei asiakkaan tarvitse erikseen vastata soittoon. Tablet-laitteen kautta hoitaja ohjaa sinua arjen toimissa. Hän muistuttaa esimerkiksi ruokailusta, lääkkeiden ottamisesta, ulkoilusta tai vaikka kotijumpasta sekä kyselee tietysti kuulumiset.

Videopuhelun kuvayhteys voidaan asettaa aukeamaan automaattisesti pienen soittoviiveen jälkeen tai kytkeä myös niin, että henkilö tablet-laitteen päässä painaa vihreää luuria yhteyden avatakseen.

Videopuhelu mahdollistaa läheisten joustavan yhteydenpidon kotona asuvan ikäihmisen kanssa videopuheluna. Onhan se eri asia, kun kuvayhteydellä pystyy näkemään oman läheisen kuin se, että puhelimessa kuulee vain äänen ja sitä kautta koittaa saada selvyyden hänen voinnistaan.

Varhaisvaiheen kotikuntoutus

Terveyden edistäminen, sairauksien hyvä hoito ja toimintakyvyn heikkenemisen riskitekijöiden tunnistaminen edistää tehokkaasti myöhempien vanhuusvuosien hyvää terveyttä ja toimintakykyä sekä elämänlaatua ja hyvinvointia.

Terveydenhuollolto ohjaa aktiivisesti tähän ikäryhmään kuuluvia ihmisiä varhaisvaiheen kuntoutukseen omaehtoisena toimintana tai ohjattuna kuntoutusjaksoina aina kun hänen tilanteessaan huomataan muutoksia ja hänellä ilmenee erilaisia arjessa suoriutumisen riskitekijöitä. Ennakoivalla toiminnalla ikääntyneiden omat voimavarat ja vertaistuki saadaan käyttöön, jolloin myös osallisuus vahvistuu. Yksilöllinen kuntoutussuunnitelma asiakkaan omasta arjesta nousevat tavoitteet ja keinot. Yhteinen  sopimus. Toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistämistä asiakkaan omassa arkiympäristössä. Osallistuminen mahdollista myös etäkuntoutuksena.

Kuntouttava arviointijakso

Kotihoidon myöntämisen perusteet: ”Säännöllisen kotihoidon asiakkuus alkaa määräaikaisella kuntouttavalla arviointijaksolla, jonka kesto on 4 – 8 viikon välillä asiakkaan tarpeen mukaan .” Tarkoituksena on saada kokonaiskuva asiakkaan arkisuoriutumisesta, arvioida hänen toimintakykyään ja elinympäristöään sekä toteuttaa tavoitteellinen ja suunnitelmallinen kuntoutusjakso yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä, kuntoutuksen ja kotihoidon kanssa. Jakso toteutuu mahdollisten tuki- ja kotihoitopalvelujen rinnalla tai sijasta. Osallistuminen mahdollista myös etäkuntoutuksena.

Asiakas määrittelee itseään koskevat toimintakyvyn osa-alueet, jotka hän kokee ensisijaisiksi oman arkensa ja osallistumisensa sekä kotona asumisensa kannalta. Varhainen toimintakyvyn tukeminen ikääntyneiden asiakkaiden kohdalla edistää kotona pärjäämisen ja oman elämän hallinnan tunnetta sekä luo uskoa kotona asumisen jatkuvuuteen.

Asiakkaan toimintakyvyn vahvistamisella pyritään siirtämään säännöllisen kotihoidon tarvetta, palvelujen määrän vähentyminen tai jopa palvelujen tarpeen poistuminen. Kuntouttavan arviointijakson avulla varmistetaan asiakkaille tasavertaiset, yhdenmukaiset, asiakkaan tarpeenmukaiset ja riittävät palvelut.

Tehostettu kotikuntoutus

Moniammatillinen tiimi toteuttaa intensiivistä ja määräaikaista kuntoutusta esim. sairaalasta kotiutuville asiakkaille. Kuntoutusjakson kesto on 2 -12 viikkoa. Tehostettu kotikuntoutus kohdennetaan erityisesti asiakkaille, joiden toimintakyky on äkillisesti heikentynyt ja joilla on vielä selkeää kuntoutuspotentiaalia.

Intensiivisestä ja määräaikaisesta kuntoutuksesta hyötyvät lisäksi asiakkaat, joiden kohdalla tunnistetaan ennaltaehkäisevästi riski toimintakyvyn alenemiselle. Tehostettu kotikuntoutusjakso voidaan aloittaa, mikäli asiakkaalla havaitaan yksi tai useampi toimintakyvyn alenemisen uhkatekijä tai toimintakyvyn äkillinen aleneminen, jonka perusteella hänen kotona asuminensa on selkeästi vaarantunut.

Tehostettu kotikuntoutus toteutuu asiakkaan kotona, kodinomaisessa ympäristössä tai hyödyntäen esimerkiksi intervallijaksoja. Tehostetun kotikuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan heikentyneen toimintakyvyn vahvistaminen niin että, asiakkaan mahdollisimman omatoiminen ja itsenäinen kotona asuminen mahdollistuu. Osallistuminen mahdollista myös etäkuntoutuksena.

Arkikuntoutus

Arkikuntoutusta kotihoidon asiakkaiden osallisuuden, toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen etäkotihoitajan ja fysioterapeutin ohjauksessa myös.

Etäkotihoidon ohessa asiakkaille on tarjolla myös kuva- ja äänivälitteisiä ohjelmia ja aktiviteetteja, kuten kotikuntoutuksen tarjoamaa ryhmäjumppaa sekä yksilö- ja fysioterapiaa, kulttuuria, muistiaktiviteetteja, lukupiiri yms. 

Järjestämme myös keskusteluhetkiä, jolloin useampi asiakas on kotonaan yhtä aikaa ja he voivat keskustella toistensa kanssa etäyhteydenavulla. Hyvinvointia vaihtelevalla teemalla mm. Kulttuuri, aivoaktiviteetti, runous, näyttely. Kerran viikossa etäkuntoutuksena ohjaaja ja/tai kulttuurituottaja.

Etäkuntoutus

Etäkuntoutus on kuntoutusmenetelmä, jossa ammattilainen ja kuntoutuja ovat fyysiseti eri paikoissa. Etäkuntoutusta on ohjattua ja tavoitteellista toimintaa. Etäkuntoutus sopii useimmille asiakkaille siinä missä tavallinen kuntoutuskin, sillä siinä voidaan tehdä samanlaisia fysioterapiaharjoitteita sanallisen ja kuvallisen ohjauksen avulla. Kun harjoitteet toteutetaan etänä omassa arkiympäristössä, myös läheisiä on helpompi osallistaa ja ohjata tukemaan kuntoutusta.

Ohjaaja ohjaa omasta työpisteestään käsin kuntoutujaa, joka osallistuu etävastaanottoon esimerkiksi tietokoneen, tablet- laitteen tai puhelimen välityksellä omassa kodissaan.

Jos kuntoutujalla ei omista älylaitteita, tablet- laitteen voi lainata kuntoutuksesta tai kotihoidosta kuntoutusjakson ajaksi. Kotiin tuodaan tablet-laite, joka asetetaan näkyvälle paikalle ja liitetään verkkovirtaan. Näin asiakkaan ei tarvitse huolehtia itse laitteen akun riittävyydestä tai välttämättä koskea siihen lainkaan.

Etäkuntoutuksen tavoite on sama kuin kaikessa kuntoutuksessa: tukea ja auttaa sinua elämään mahdollisimman itsenäistä ja itsesi näköistä elämää. Etäkuntoutus voi olla itsenäinen osa kuntoutusta tai muiden kuntoutumiskeinojen lisänä ja tukena. Etäkuntoutuksessa on mahdollisuus osallistua myös ryhmäkuntoutukseen.

Etäkuntoutus on hyvä vaiht​oehto, jos et ​​pääse liikkumaan omasta kodistaan helposti tai jos välimatkat ovat pitkiä.

Kotihoidon fysioterapian tavoitteen on tukea ja ylläpitää ikääntyneiden toimintakykyä ja voimavaroja arjessa selviytymiseen. Se on tarkoitettu ensisijaisesti kotihoidon asiakkaille ja asumispalveluyksiköiden Katajan ja Pihlajan asukkaille.

Kotihoidon fysioterapeutti arvioi asiakkaan toimintakykyä ja laatii asiakkaan tavoitteisiin perustuvan suunnitelman. Asiakas saa myös tietoa liikunnasta ja kotiharjoitteluohjeita sekä tarpeen mukaan seurantakäyntejä ja ohjausta liikunta- ja kuntosaliryhmiin.

Fysioterapeutti tekee apuvälinearvioita ja opastaa apuvälineiden käytössä. Lisäksi fysioterapeutti tekee asunnonmuutostyöarvioita.

Fysioterapeutti ohjaa hoitohenkilökuntaa ja omaishoitajia ergonomiseen toimintaan sekä opastaa kaatumisen ehkäisyssä.

Fysioterapeutti toimintaa on mahdollisuus saada myös etäkuntoutuksena. Etäkuntoutus on kuntoutusmenetelmä, jossa ammattilainen ja kuntoutuja ovat fyysiseti eri paikoissa. Etäkuntoutusta on ohjattua ja tavoitteellista toimintaa.

Kotihoidolla tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voi asua turvallisesti kotona.

Tällä sivulla

Kuvaus

Kotihoitoa annetaan henkilöille, jotka tarvitsevat apua esimerkiksi sairauden, vamman, ikääntymisen, toimintakyvyn alenemisen tai perhetilanteen johdosta. Tavoitteena on tukea asiakkaita asumaan turvallisesti kotonaan mahdollisimman pitkään.

Palvelu- ja hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, omaisen ja muiden hoitoon ja huolenpitoon osallistuvien kanssa. RAI HC kuntoisuusarvot tehdään puolivuosittain tai voinnin oleellisesti muuttuessa.

Jos palvelun tarve on vähintään kerran viikossa ja se jatkuu yli kuukauden, kotihoidon palvelu on säännöllistä. Muissa tapauksissa palvelun tarve sisältyy tilapäiseen kotihoidon palveluun.

Ota yhteyttä oman kuntasi ikäihmisten kotihoidon palveluohjaajaan tai kotihoidon sairaanhoitajaan.

Palvelu on maksullinen.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen mukaisesti palvelujen määrän, perheen koon ja asiakkaan talouden bruttotulojen mukaan. Säännöllisestä ja tilapäisestä kotihoidosta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamat asiakasmaksut. Maksut tarkistetaan joka toinen vuosi tai muutosten yhteydessä.

Kotihoidon palveluiden myöntäminen perustuu palveluntarpeen arviointiin. Kotihoidon arviointiin käytetään Taivalkosken kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymiä arviointimenetelmiä ja mittaristoa.

Palvelusta vastaa

Taivalkosken kunta

Viimeksi muokattu 20.5.2022

Valvira, kotiin annettavat palvelut

.

Kotihoidon palvelujen piiriin pääsyn kriteeristö

SOSIAALI- TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Taivalkosken kunta

Kotihoidon fysioterapeutin puhelinasiointi

Kotihoidon fysioterapeutin puhelinasiointi palvelu.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 407415593

Lisätiedot: Fysioterapeutti

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8:00 -16:00

Kotihoidon lähiesimies/sairaanhoitaja puhelinasiointi

Kotihoidon lähiesimiehen puhelinnumero

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 406684409

Lisätiedot: Kotihoidon lähiesimies Katri Ylitalo

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8:00 -16:00

Kotihoidon päivystysnumero puhelinasiointi

Kotihoidon ympärivuorokautinen päivystys

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 405072297

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Aina avoinna 24/7

Kotihoito inkontinenssi vastuuhoitajan puhelinasiointi

Inkontinenssiin (vaipat) liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä vastuu hoitajaan.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408609019

Lisätiedot: Inkotuotevastaava Maarit Pitkänen

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8:00 -16:00

Kotihoito kuulokojeiden vastuuhoitajan puhelinasiointi

Kuulokojeisiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä kotihoidon hoitajaan.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408609017

Lisätiedot: Kuulohoitaja Riitta Kinnunen

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8:00 -16:00

Kotisairaanhoitajan puhelinasiointi

Vastaa kotihoidon sairaanhoidollisiin kysymyksiin.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 406204266

Lisätiedot: Sairaanhoitaja Päivi Tasala

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkipäivisin klo 08:00 - 16:00

Muistihoitaja puhelinasiointi

Muistihoitaja asiointi

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 400675256

Lisätiedot: Sairaanhoitaja, muistihoitaja Marjaana Wikstedt

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8 -16