8 °C
Haku

Omaishoidon tuki

Jos hoidat iäkästä, vammaista tai sairasta läheistäsi, voit olla oikeutettu omaishoidon tukeen.

Hyvin yleistä on se, ettei omaishoitaja itse tunnista olevansa omaishoitotilanteessa. Jopa sitovassa hoivatilanteessa olevan omaishoitajan on joskus vaikea tunnistaa tavallisessa arjessaan sitä, milloin normaali perhesuhde onkin muuttunut hoivatilanteeksi. 

Omaishoitotilanne voi tulla perheen elämään eri elämänvaiheissa. Omaishoitajia ovat muun muassa vammaisen lapsen vanhemmat, puolisoaan hoitavat ja ikääntyvistä vanhemmistaan huolehtivat tyttäret ja pojat. Hoitosuhde voi kehittyä hitaasti hoidettavan avuntarpeen lisääntymisen seurauksena tai äkillisesti sairauskohtauksen, onnettomuuden tai erityistä hoivaa tarvitsevan lapsen syntymisen myötä.

Omaishoitotilanteen tunnistaminen on hyvin tärke​ää, jotta siihen saa tarvitessaan apua ja tukea. ​Oman kunnan kotihoidon- ja kehitysvammatyön palveluohjaajat antavat opastusta omaishoitoon liittyvistä palveluista ja tukimuodoista.

Omaishoidon tuen myöntämisen lähtökohtana on, että hoidettavan omainen tai läheinen haluaa ryhtyä omaishoitajaksi ja että hoidettava hyväksyy hänet hoitajakseen.

Kunnan kanssa sopimuksen tehneillä omaishoitajilla on omaishoitolain mukaan oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin hoitoon sidotuilla omaishoitajilla on oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa. Kunta ja omaishoitaja voivat sopia, että omaishoitaja pitää vapaansa useampana alle vuorokauden pituisena jaksona. Hoitaja voi pitää kertyneet vapaapäivät säännöllisesti kuukausittain tai säästää vapaapäiviä ja pitää vapaata pidemmän jakson kerralla. 

Kunta voi järjestää omaishoitajalle säädettyä enemmän vapaapäiviä sekä alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita.

Vapaapäiviä voi järjestää sovitusti sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella, päivähoitopäivinä, perhehoidossa, palvelusetelillä, palvelutalojen tai vuodeosaston lyhytaikaishoidossa huomioiden hoidettavan palveluntarve. Lisäksi edellytyksenä on, että järjestely toteutetaan ottamalla huomioon hoidettavan henkilön mielipide. Järjestelyn on myös arvioitava olevan hoidettavan henkilön edun mukainen.

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona läheisen tai omaisen turvin.

Tällä sivulla

Kuvaus

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Omaishoidon tuki muodostuu tarvittavista palveluista hoidettavalle, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaista
ja omaishoitajan hoitotehtävää tukevista palveluista.

Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen.

Palveluja hoidettavalle voivat olla:
* apuvälinepalvelut
* kotipalvelut ja kotisairaanhoito tai
* tilapäishoito palvelusetelin, sijaishoidon, tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon avulla.

Omaishoitajan hoitotehtävää tukevia palveluja voivat tarvittaessa olla:
* valmennus ja koulutus hoitotehtävää varten
* omaishoitajalle järjestettävät hyvinvointi- ja terveystarkastukset tai
* omaishoitajan hyvinvointia ja hoitotehtävää tukevat sosiaali- ja terveyspalvelut

Hae omaishoidon tukea kirjallisella omaishoidon tuen hakemuslomakkeella ja palauta se hakemuksessa mainittuun osoitteeseen. Huomioithan, että omaishoidontukea haetaan hoidettavan nimellä. Kun hakemus on vastaanotettu, hoidettavan ja hoitajan kanssa toteutetaan palvelutarpeen arviointikäynti. Omaishoidon tuki arvioidaan moniammatillisessa omaishoidon työryhmässä. Omaishoidon tuesta annetaan hoidettavalle päätös, josta käy ilmi mitä tukea (hoitopalkkio, palvelut) hänelle on myönnetty, mistä lukien ja mihin saakka. Jos päätös on osittain tai kokonaan kielteinen, hylkäämisen perusteet ilmoitetaan päätöksessä. Asiakkaalla on mahdollisuus hakea muutosta päätökseen. Hyväksytyn omaishoitopäätöksen jälkeen tehdään hoito- ja palvelusuunnitelmaan (omaishoidon tuen suunnitelmaan), joka laaditaan yhdessä omaishoitajan ja -hoidettavan. Tuen maksamisen edellytyksenä on allekirjoitettu sopimus liitteineen. Omaishoidon tuki on saajalle veronalaista tuloa ja siitä pääsääntöisesti kertyy eläkettä.

Palvelu on maksuton.

Omaishoidon arviointikäynti on maksuton. Kunnalla on oikeus periä maksuja hoidettaville annettavista palveluista omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana. Maksun enimmäismäärä hoitajan vapaapäivää kohden on määrätty laissa. Omaishoidon tukeen liittyvistä palveluista voidaan periä tulotasoon perustuvia palvelumaksuja (esimerkiksi kotipalveluista ja kotisairaanhoidosta).

Omaishoidon tuki myönnetään kriteerit täyttäville hakijoille. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Avun tarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidontukeen. Hoitajan ja hoidettavan ei tarvitse asua yhdessä.

Omaishoidon ohjeet ja kriteerit

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan. Taivalkosken kunnan omaishoidon tuen myöntämisperusteet perustuvat lakiin omaishoidon tuesta (511/2016). Omaishoidon tuesta annetussa laissa (511/2016) säädetään muun muassa omaishoidon tuen myöntämisedellytyksistä, omaishoitajan hoitotehtävää tukevista palveluista, omaishoitajan vapaasta, hoitopalkkioista, hoito- ja palvelusuunnitelmasta sekä omaishoitosopimuksesta.

Palvelusta vastaa

Taivalkosken kunta

Viimeksi muokattu 4.4.2023

Sähköinen asiointi

Ikäihmisten sosiaalityöntekijä

Ikäihmisten sosiaalityöntekijän puhelinneuvonta ja ajanvaraus.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 400530257

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Arkipäivisin toimistoaikaan 8-16

Kehitysvammatyön palveluohjaaja

Kehitysvammatyön ohjaajan puhelinneuvonta ja ajanvaraus

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 405421273

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8:00 -16:00