22 °C
Haku

Palveluseteli

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Palvelusetelin käyttöönoton tavoitteena on parantaa erityisesti kotipalvelujen saatavuutta ja siten edistää iäkkäiden ihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden kotona asumista.

Kotihoidon tukipalveluseteli on tarkoitettu vähävaraisille ikääntyville ihmisille, joiden toimintakyky ja terveydentila estävät kotona tehtävien arjen töiden tekemistä. 

Palvelusetelin saaminen edellyttää palveluntarpeen arvioimista. Palvelusetelin voi saada käyttöönsä, jos henkilön avuntarve ja kokonaistilanne täyttävät palvelun myöntämiseen määritellyt kriteerit ja hänelle on tehty palvelu- ja hoitosuunnitelma. Palvelupäätökseen vaikuttavat asiakkaan toimintakyvyn lisäksi hänen sosiaalinen verkostonsa, omaisten ja läheisten osallistumismahdollisuudet, asunto-olosuhteet sekä mahdolliset yksityiset omarahoitteiset palvelut sekä vapaaehtoistyö.

Tilapäinen tukipalveluseteli kohdistuu asiakkaisiin, joilla tukipalvelun tarve on vähäistä säännöllisesti tai lyhytaikaisesti. Asiakas ei ole säännöllisen kotihoidon asiakas.

Säännöllinen tukipalveluseteli kohdistuu ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille. Asiakas on säännöllisen kotihoidon asiakas ja mahdollisuus saada muita kunnan tuottamia kotipalveluita tukipalvelusetelin rinnalle.

Palveluseteli on kunnan myöntämä sitoumus, jolla voit ostaa kotihoidon palveluja kotiisi kunnan hyväksymiltä palveluntuottajilta.   Palveluseteli myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Arviointikäynnillä kunnan työntekijä arvioi hoidon tarpeesi. Arvion perusteella kunta voi tarjota sinulle palveluseteliä vaihtoehtona Taivalkosken kunnan omana toimintana järjestettävälle kotihoidolle.

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin Taivalkosken kunta ohjaa asiakkaan Taivalkosken kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin.

Henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttäjinä ovat vaikeavammaiset asiakkaat, jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toimissa kotona (peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu) tai kodin ulkopuolella (saattaminen ja asiointiapua). Asiakkaat voivat olla monin eri tavoin vammaisia henkilöitä (liikuntavamma, näkövamma, etenevä sairaus kuten MS., kehitysvamma tms.).

Palveluseteli perustuu aina vammaispalvelun sosiaalityöntekijän viranomaispäätökseen, jossa asiakkaalle myönnetään palveluseteli joko osaksi henkilökohtaisen avun palvelukokonaisuutta tai kattamaan lyhyet mutta toistuvat avuntarpeet.

Jos olette saaneet myönteisen palvelusetelipäätöksen, voitte valita kunnan hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä itsellenne parhaiten sopivan vaihtoehdon. Palvelusetelin saanut asiakas tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelun antamisesta.

Palvelusetelillä ostettavat palvelut ovat asiakkaalle arvonlisäverottomia, koska kunnan myöntämistä koti- ja tukipalveluista ei makseta arvonlisäveroa.

Tuloverolain mukaan asiakkaalle ei voida myöntää kotitalousvähennystä palvelusetelin omavastuuosuudesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Jos asiakas ostaa samalta palveluntuottajalta lisäpalveluja kokonaan omalla kustannuksellaan, kotitalousvähennys voidaan myöntää näistä lisäpalveluista.

Kuka voi ostaa arvonlisäverotonta palvelua?

Arvonlisäverottomat palvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka mm. iästä, heikkokuntoisuudesta, toipilasajasta, perhetilanteesta, toimintakyvyn alenemisesta, vammasta tai sairaudesta johtuen eivät pärjää yksin jokapäiväisten askareiden kanssa. Yli 80-vuotiaat kuuluvat tuen piiriin automaattisesti.

Henkilö, jonka toimintakyky heikentynyt, voi ottaa yhteyttä rekisteröityneisiin, yksityisiin sosiaalipalveluiden tarjoajiin. (lista palveluseteli käyttäjä kohdassa)

Palveluntarjoaja ja ostaja tekevät keskenään palvelusopimuksen. Ostaja itse kertoo, millä tavalla hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Se voi olla esimerkiksi iän tuomat rajoitteet, muistisairaus, lonkkaleikkaus, uupuminen omaishoitajana tai pienten lasten kanssa.

Tähän ei tarvita lääkärintodistusta tai muuta virallista lausuntoa. Oma arvio riittää.

Palvelusopimukseen määritellään myös se, mitä palveluja asiakas haluaa ostaa. Esimerkiksi kuinka monta kertaa viikossa kotona siivotaan ja mitä siivotaan.

Lopuksi palveluntarjoaja päättää onko asiakas oikeutettu alvittomaan hintaan. Kun sopimukseen päästään, niin alv-vähennys jää lopulta palveluntarjoajan ja verottajan väliseksi asiaksi.

Jos asiakkaalla on verotettavia tuloja, on hän oikeutettu myös kotitalousvähennykseen.

Palveluseteliyrittäjän sähköinenhakulomake löytyy sivupalkista.

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan myöntämää sopimusta korvata yksityisen palvelutuottajan antaman palvelun kustannukset määräämään arvoon asti.

Tällä sivulla

Kuvaus

Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto Taivalkosken kunnan itse tuottamille sosiaali- ja terveyspalveluille. Palveluseteli on kunnan myöntämä sitoumus, jolla voi ostaa sosiaalipalveluja kotiin kunnan hyväksymiltä palveluntuottajilta. Osa palveluseteleistä on tasasuuruisia ja osa tulosidonnaisia. Kotihoidon tukipalvelut kuuluvat kunnan harkinnan perusteella järjestettäviin palveluihin.

Taivalkosken kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on määritellyt palvelusetelin arvon ja hyväksynyt yksityiset palveluntuottajat, joiden palveluja voit palvelusetelillä ostaa.

Taivalkoskella on käytössä seuraavat palvelusetelit.
* omaishoidon tuen vapaan palveluseteli
* henkilökohtainen avustaja palveluseteli
* tukipalveluseteli
* tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon palveluseteli

Palveluseteliyrittäjän kelpoisuus on oltava vastaava kuin kunnan itse tuottamissa palveluissa.

Hae tukipalveluseteliä tukipalveluseteli hakulomakkeella. Toimita hakulomakkeen liitteeksi tarvittavat tuloselvitys ja kopiot tiliotteista lomakkeessa olevaan osoitteeseen. Kotihoidon tilapäisen ja säännöllisen palvelusetelin käyttöönotto sovitaan asiakkaan kanssa palvelu- ja ohjaus neuvottelussa. Toimita tarvittavat tuloselvitys ja kopiot tiliotteista kotihoidon sairaanhoitajalle, joka vastaa kotihoidon palveluseteli päätöksistä. Omaishoidon tuen vapaan palvelusetelin käyttöönotosta voit sopia kotihoidon palveluohjaajan kanssa. Henkilökohtaisen avun palveluseteli myönnetään sosiaalitoimistossa. Palvelusetelillä voit hankkia sinulle myönnettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja Taivalkosken sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymiltä yksityisiltä palveluntuottajilta. Sovi palveluntarjoajan kanssa palvelun toteutuksesta. Palveluseteli on aina henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai käyttää johonkin muuhun kuin myöntämispäätöksessä sanottuun tarkoitukseen. Omavastuuosuudesta ei voi hakea kotitalousvähennystä. Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan palvelusetelihakulomakkeella. Hakemus tulee täyttää asianmukaisesti ja lähettää hakemuksessa mainittujen liitteiden kanssa palvelusetelihakemuksessa olevaan osoitteeseen.

Palvelu on maksullinen.

Sinun maksettavaksi jää palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus tai ei omavastuuta riippuen palvelusetelistä.

Palvelusetelin käyttäjiltä edellytetään, että he pystyvät tekemään valintoja palveluntuottajien välillä ja valvomaan annetun palvelun laatua. Palvelusetelin avulla järjestetyn palvelun aloittaminen edellyttää kunnan työntekijän asiakkaalle tekemää palvelutarpeen arviointia. Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, joka täyttää palveluun pääsyn kriteerit. Kunta kuitenkin viime kädessä päättää siitä, kuka on oikeutettu saamaan palvelusetelin. Palvelukohtaiset palveluseteliarvot ja arviointiperusteet on määritelty palvelusetelisääntökirjoissa.

Palvelusta vastaa

Taivalkosken kunta

Viimeksi muokattu 14.6.2022

Palveluseteli

Lisätietoa palvelusetelistä kuntaliiton sivuilta alla olevasta linkistä.

Hoitotyön johtaja

Hoitotyön johtajan puhelin asiointipalvelu.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 405925751

Lisätiedot: hoitotyön johtaja Terhi Kurtti

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8:00 -16:00

Ikäihmisten palveluohjaaja puhelinasiointi

Ikäihmisten palveluohjaajan puhelinasiointi arviointikäyntien, tukipalveluseteli, huoli-ilmoitus ja omaishoito asioissa.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 400530257

Lisätiedot: Kotihoidon palveluohjaaja Mimmu Alaloukusa

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkipäivisin klo 8:00 -16:00

Kehitysvammatyön palveluohjaaja

Kehitysvammatyön ohjaajan puhelinnumero

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 405421273

Lisätiedot: Palveluohjaaja Erja Siilanen

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8:00 -16:00

Muistihoitaja puhelinasiointi

Muistihoitaja asiointi

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 400675256

Lisätiedot: Sairaanhoitaja, muistihoitaja Marjaana Wikstedt

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8 -16

Ohjaajan puhelinasiointi

Kotihoidon ohjaaja

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 405755473

Lisätiedot: Kotihoidon ohjaaja Pirjo Kouva

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8:00 -16:00