-10 °C
Haku

Perhehoito

Perhehoidon erityinen vahvuus ovat pysyvät ihmissuhteet ja niiden luoma turva sekä mahdollisuus kiintymyssuhteisiin.

Perhehoidon järjestäminen ja sen valvonta on kunnan tehtävä. Kunta päättää, tarjoaako se perhehoitoa lastensuojelun, kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden sekä iäkkäiden ja mielenterveyskuntoutujien hoitomuotona. Kunta myös vastaa ja tekee päätökset siitä, miten se järjestää perhehoitopalvelut.

Perhehoito on sosiaalihuoltolain mukaista avohoitoa ja sen myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin. Palveluohjauksessa huomioidaan asiakkaan osallisuus ja valinnanvapaus sekä tuetaan hänen mahdollisuuttaan tehdä tietoon ja kokemukseen perustava valinta. Perhehoidon järjestämisessä on tärkeää turvata hoidettavan ja hänen läheistensä osallisuus perhehoitoa suunniteltaessa ja perhehoidon aikana. Tämä tarkoittaa, että henkilö saa ikänsä, kehitystasonsa ja toimintakykynsä
mukaisesti ja tarvittavin tukitoimin olla mukana tekemässä elämäänsä liittyviä suunnitelmia ja päätöksiä niin, että hänen tahtonsa ja etunsa otetaan huomioon.

Perhehoitoa tarjotaan asiakkaalle palvelumuotona silloin, kun se on asiakkaan kannalta perusteltua, eikä asiakas ole tehostetun palveluasumisen tarpeessa. Yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja palveluohjaajan/vammaispalvelun työntekijän kanssa arvioidaan asiakkaan palvelutarve ja soveltuvuus perhehoitoon. SAS -työryhmä arvioi asiakkaan palvelun tarpeen ja soveltuvuuden perhehoitoon.

Perhehoito on vammaisen lapsen, nuoren, aikuisen tai ikääntyneen hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan tai hoidettavan kodissa.

Perhehoidon erityinen vahvuus ovat pysyvät ihmissuhteet ja niiden luoma turva sekä mahdollisuus kiintymyssuhteisiin. Perhehoidossa eheän arjen perustana ovat toistuvat, säännölliset arkirutiinit. Perhehoito on tavallista perheen elämää.

Perhehoito voi olla lyhytkestoista tai jatkuvaa kestäen vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Lyhytaikainen perhehoito on yksi vaihtoehto eripituisiin tilapäishoidon tarpeisiin.

Lyhytaikainen perhehoito tukee kehitysvammaisen lapsen kehitystä ja hyvinvointia sekä vanhempien jaksamista. Lapsen vanhempien ja perhehoitajan kasvatuskumppanuus kannattelee lasta ja parhaimmillaan tukee lapsen kiintymyssuhdetta vanhempiin. 

Perhehoito on yksi asumisen vaihtoehto myös aikuisille ja ikääntyneille kehitysvammaisille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Opintojen päättövaihe, irtautuminen syntymäkodista ja ylipäätään tuen tarve elämässä ja asumisessa ovat tilanteita, joissa yhteisöllinen perhehoito on hyvä vaihtoehto.

Kaikissa asumisen ja elämisen järjestelyissä on kartoitettava myös muiden palvelujen, kuten kuljetuspalveluiden, päivä- ja työtoimintojen tai tuetun työn, harrastusmahdollisuuksien sekä henkilökohtaisen avun tarve ja turvattava niiden saatavuus.

Iäkkäiden perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto. Se antaa hyvät mahdollisuudet käyttää yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja kokemista, hoivan ja huolenpidon perustana.

Perhehoito voi olla jatkuvaa, jolloin ikäihminen saa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon mahdollisesti vuosien ajan. Perhehoito sopii iäkkäille, joka pärjää yhden ihmisen avun turvin, ei ole muistisairaan vaikeassa vaiheessa, nukkuu yönsä pääsääntöisesti hyvin ja kokee olonsa yksinäiseksi ja turvattomaksi kotona.

Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan käyttää esimerkiksi omaishoitajan vapaan järjestelyissä tai vuorohoitona kotona asumista tukemassa. Lyhytaikainen perhehoito sopii myös tilanteisiin, joissa ikäihminen tarvitsee tukea kuntoutumiseen  sairaalahoidon jälkeen ennen omaan kotiin palaamista.

Taivalkosken ikäihmisten perhehoito Villa Pilvilinna

Perhehoitajana Riikalle ja Riitalle on tärkeintä, että asukkaalla on hyvä olla ja turvallinen olo. Päivän askareet suunnitellaan yhdessä. Perheen arjessa ovat mukana Kasperi-kissa ja Tiinu-koira.

Kurtin perhehoidon ympäristö luo hyvät ulkoilumahdollisuudet niin talvella kuin kesälläkin. Asukkaat voivat osallistua kanojen ja puutarhan hoitoon oman halukkuuden mukaan. Kesäisin puulämmitteinen rantasauna lämmitetään yhdessä ja nautitaan sen pehmeistä löylyistä.

Kurtin perhehoitokodissa on viidelle asukkaalle kalustetut omat huoneet. Tilat eivät sovellu pyörätuoliasiakkaille. Asiakkaat liikkuvat kävellen ja mahdollisesti rollaattoria tai keppiä apuna käyttäen.

Siskokset Riikka ja Riitta toivottavat tervetulleeksi niin vakituiset kuin omaishoidon asukkaat viihtyisään perhehoitokotiin Villa Pilvilinnaan.

Metsäkyläntie 154, 93400 Taivalkoski

Lisätietoja:

Perhehoidon koordinaattori

p. 040 575 5473

Luomuviljelyä perhekodin pihassa.

Osavuorokautinen perhehoito voi toimia vaihtoehtona niissä koti- tai omaishoidon tilanteissa, joissa ympärivuorokautisen perhehoidon järjestäminen ei ole tarpeellista tai tarkoituksenmukaista.

Hoidettavan kotona tapahtuva perhehoito mahdollistaa hoidettavalle tutun ja turvallisen ympäristön. Perhehoito hoidettavan kotona on hyvä vaihtoehto kotona asumisen tukemisessa.

Haluatko tarjota turvattomalle, yksinäiselle tai muistisairaalle ikäihmiselle tai kehitysvammaiselle arvokkaan elämän omassa kodissasi? Taivalkoskella etsitään perhehoitajia. Sinulta ei vaadita sosiaali- tai terveysalan koulutusta, mutta sinun tulee olla valmiuksiltasi ja ominaisuuksiltasi etsimämme henkilö tai pariskunta. Kotisi tulee olla tilava ja turvallinen, perhehoitoon sopiva. Perhehoito voi olla tilapäistä tai jatkuvaa ja siitä maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus.

Taivalkoskella toimii vain toimeksiantosopimussuhteinen perhehoito. Toimeksiantosopimussuhteinen perhehoitaja ei tarvitse erillistä lupaa aluehallintovirastolta. Perhehoitaja tekee toimeksiantosopimuksen omalla nimellä sijoittavan kunnan kanssa. Toimeksiantosuhde ei ole työsuhde. Toimeksiantosuhteinen perhehoitaja ei voi olla yrittäjä, mutta voi toimia toiminimellä.

Perhehoitajaksi ryhtyvä osallistuu valmennukseen, jossa perehdytään perhehoitajalle kuuluviin tehtäviin, vastuuseen ja velvollisuuksiin. Valmennuksessa pohditaan yhdessä myös omia mahdollisuuksia, ominaisuuksia ja vahvuuksia toimia perhehoitajana. Perhehoitajan työ on itsenäistä työtä, jossa auttaminen ja hoivaaminen ovat arjessa vahvasti läsnä. Perhehoitajalle nimetään jokaista hoidettavaa varten vastuutyöntekijä. Vastuutyöntekijän ensisijainen ja tärkein tehtävä on vastata perhehoitajan tuesta ja antaa työnohjausta perhehoitajan työhön.

Jos perhehoito tapahtuu perhehoitajan kotona, kaikkien perheenjäsenten tulee olla yksimielisiä perhehoidon aloittamisesta. Perheenjäsenten ihmissuhteiden tulee olla kunnossa ja perheen talouden on oltava vakaa.

Hoidettavien määrä perhehoidossa

Perhekodissa voidaan hoitaa samanaikaisesti enintään neljää henkilöä hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuina. Perhekodissa voidaan hoitaa 6 henkilöä, jos perhekodissa annettavasta hoidosta, kasvatuksesta ja muusta huolenpidosta vastaa vähintään kaksi perhekodissa asuvaa henkilöä. Heistä toisella tulee olla tehtävään soveltuva koulutus (esimerkiksi nykyinen sosiaali- tai terveysalan toisen asteen tutkinto).

Perhehoito on inhimillinen, kotoisa ja turvallinen arjen mahdollistava hoitomuoto perhehoitajan kotona tai hoidettavan kotona.

Tällä sivulla

Kuvaus

Perhehoito on yksi hoidon vaihtoehto vammaisen tai ikääntyneen palvelukokonaisuutta tarkasteltaessa.

Perhehoidon vahvuuksia ovat kodinomainen ympäristö, yhteisöllisyys ja pysyvät ihmissuhteet. Perhekodin arkeen osallistuminen ja perhehoitajan läsnäolo tukevat hoidettavan toimintakykyä ja kuntoutumista sekä hyvää elämänlaatua. Perhehoidossa olevalla henkilöllä on muihin perhekodin jäseniin nähden tasavertainen asema.

Perhehoito voi olla jatkuvaa, jolloin ikääntynyt ja vammainen saa tarvittavan hoivan ja huolenpidon mahdollisesti vuosien ajan. Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan käyttää esimerkiksi omaishoitajan vapaan järjestelyissä tai vuorohoitona kotona asumista tukemassa. Lyhytaikainen perhehoito sopii myös tilanteisiin, joissa ikääntynyt tai vammainen tarvitsee tukea kuntoutumiseen sairaalahoidon jälkeen ennen omaan kotiin palaamista. Osavuorokautinen perhehoito voi toimia vaihtoehtona niissä koti- tai omaishoidon tilanteissa, joissa ympärivuorokautisen perhehoidon järjestäminen ei ole tarpeellista tai tarkoituksenmukaista.

Kiinnostaisiko perhehoitajana toimiminen?
Perhehoitajan tärkein tehtävä on hoivata ja pitää huolta perheeseen sijoitetusta asiakkaista. Perhehoidon ydin on perhehoitajan ja hoidettavan lämmin, vastavuoroinen ja inhimillisiin tarpeisiin vastaava suhde.

Perhehoidosta lisätietoja antaa kotihoidon palveluohjaaja, osastonhoitaja, kotihoidon palveluohjaaja ja kehitysvammaisten palveluohjaaja. Jos olet kiinnostunut iäkkäiden tai vammaisten perhehoitaja työstä, täytä perhehoitajavalmennushakulomake ja lähetä se lomakkeessa olevaan osoitteeseen. Lomake ei vielä sido sinua mihinkään. Otamme sitten yhteyttä sinuun ja kerromme lisää perhehoidosta sekä vastaamme kysymyksiisi. Voit soittaa kotihoidon ohjaajalle tai osastonhoitajalle perhehoitaja asioista.

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelua annetaan kuntalaisille Taivalkosken kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän iäkkäiden ja vammaisten perhehoidon toimintaohjeen mukaisesti. SAS- työryhmä valitsee asukkaat asetettujen kriteerien mukaisesti. Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa.

Palvelusta vastaa

Taivalkosken kunta

Viimeksi muokattu 10.7.2022

Ohjaaja

Ikäihmisten ohjaajan puhelinneuvonta.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 405755473

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Puhelinasiointi arkisin klo 8:00 -16:00