24 °C
Haku

Nuorisotyö

Kunnan tulee luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja – toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja, tiloja sekä tukea nuorten kansalaistoimintaa.

Nuorisolaki säätää nuorisotyön ja -toiminnan edistämisestä ja nuorisopolitiikasta sekä niihin liittyvästä kunnan vastuusta. Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisotyön tulee tukea nuorten harrastamista, edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Lisäksi kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Verkostolle on asetettu omat tehtävät.

Nuorisotoimi, nuorisovaltuusto ja etsivä nuorisotyö

Nuorisotoimi tarjoaa mielekästä ajanvietettä ja mahdollisuuksia keskusteluun luotettavan aikuisen kanssa. Nuorten valmiuksia vastuunottoon ja tulevaisuuden rakentamiseen tuetaan sekä pyritään ehkäisemään syrjäytymistä. Nuorisotyötä ohjaa myös kuntalaki, jossa säädetään nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa. Nuorisovaltuuston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä vastaa kunnanhallitus. Etsivänuorisotyö on yksi nuorisotyön muoto. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja tuen piiriin, joilla saadaan edistettyä kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Nuorisotyön avustuksilla ja ostopalveluilla tuetaan nuorisojärjestöjen järjestämää toimintaa nuorille.

Harrastamisen Suomen mallin kerhot

Maaliskuun kerhot
Huhtikuun kerhot


Ota yhteyttä

Milla Kaikkonen

Vapaa-aikaohjaaja

Soita: +358 40 8340664

Viesti:

Nuorisotyö

Soita:

Viesti:

Viimeksi muokattu 26.3.2024