15 °C
Haku

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on Taivalkosken nuorten vaikuttamisen toimintaelin, jonka kautta varmistetaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Kuntalain 26 §:n mukaan nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Nuorisolaki säätää myös lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta. Kunnanhallitus asettaa nuorisovaltuuston ja huolehtii sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuustolle on varattu vuosittain toimintarahaa, jonka käytöstä he päättävät.

Nuorisovaltuustossa on 24 jäsentä niin, että
– Kirkonkylän yläkoulusta ja lukiosta                   11 edustajaa
– Kirkonkylän alakoulusta                                       10 edustajaa
– Hutun koulusta                                                       3 edustajaa

Nuorisovaltuuston toimiaika on kaksi lukuvuotta kerrallaan.
Edustajat nimetään jokaisen tahon toimesta itsenäisesti. Edustajat valitaan koulukohtaisesti syksyllä. Valitut edustajat ilmoitetaan kunnanhallitukselle.
Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Nuorisovaltuuston sihteerinä toimii kunnan viran-/toimenhaltija, joka huolehtii kokousjärjestelyistä.
Kunnanjohtaja kutsutaan nuorisovaltuuston kokouksiin. 

Tehtävät

1. edistää Taivalkosken nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon
2. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille nuoria koskevissa asioissa
3. tiedottaa käsittelemistään asioista
4. edistää kunnanpäättäjien ja nuorten välistä vuorovaikutusta sekä yhteistyötä
5. päättää myönnetyn toimintarahan käytöstä.

Nuorisovaltuusto kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa, tarvittaessa useamminkin. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai sihteeri. Kokouskutsu tulee esittää viikkoa ennen kokousta nuorisovaltuuston vuosittain sopimalla tavalla. Kokous on aina päätösvaltainen, kun kokous on laillisesti kutsuttu koolle ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kahdeksan (8) edustajaa. Kokouksista laaditaan pöytäkirjat, jotka lähetetään kaikille edustajille tarkastettavaksi sähköpostilla.

Viimeksi muokattu 17.12.2020