1 °C
Haku

Sidonnaisuusilmoitukset

Lakisääteinen sidonnaisuusilmoitus

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista, ja voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Lähtökohtana on, että ilmoitusvelvollinen itse on vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun on tullut valituksi tehtävään.

Ilmoitusvelvolliset luottamushenkilöt:

  • Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet (tekninen ltk)
  • Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja lautakunnan esittelijä
  • Vaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, lautakunnan esittelijä

Ilmoitusvelvolliset viranhaltijat:

  • Kunnanjohtaja
  • Kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijät

Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat sidonnaisuusrekisterin, johon sovelletaan henkilötietolakia (523/1999). Tiedot julkaistaan kunnan internetsivuilla, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti. Kuntaliitto on antanut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä.

Sidonnaisuuksien uudet ilmoitukset, muutokset ja täydennykset on tehtävä ilman viivytystä. Ilmoituksen voi tehdä alla olevalla lomakkeella.

Viimeksi muokattu 24.11.2023