13 °C
Haku

Jätevesijärjestelmäsuunnitelman laatiminen

Uuden jätevesijärjestelmän rakentamisesta tai vanhan järjestelmän tehostamisesta on laadittava suunnitelma ja haettava toimenpiteelle toimenpidelupa tai liitettävä suunnitelma muun rakennuslupaa vaativan toimenpiteen rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

Jätevesijärjestelmäsuunnitelman sisältö

1. Esiselvitystiedot

  • Kohteen sijainti
  • Mahdolliset paikalliset määräykset jätevesien käsittelystä
  • Syntyvät jätevedet: määrä ja laatu
  • Mahdollisen olemassa olevan järjestelmän kuvaus (ikä ja kunto myös)

2. Jätevesijärjestelmän valinta ja mitoitus ja niiden perustelut

3. Piirustukset

  • Asemapiirros (1:500 tai 1:200), jossa esitetään laitteistojen ja putkistojen sijainti, purkupaikka, huoltoreitit, lähimmät talousvesikaivot, vesistöt sekä naapurikiinteistöjen rajat
  • Periaatepiirros, jossa esitetään jätevesijärjestelmään kuuluvat osat/laitteet
  • Pituusleikkaus (1:50 tai 1:20) tai muu selvitys josta ilmenee jätevesijärjestelmän osien ja purkupaikan korkeusasema suhteessa liitettäviin rakennuksiin sekä pinta- ja pohjaveden pinnan tasoon

4. Järjestelmän toimintaperiaate

5. Luotettavaan arvioon perustuva laskelma järjestelmällä saavutettavasta puhdistustehosta

6. Naapurin kirjallinen suostumus mikäli purkupaikka, imeytys tms. sijaitsee naapurin maalla

7. Käyttö- ja huolto-ohjeet

8. Suunnittelijan allekirjoitus


Suunnitelma on teetettävä haja-asutusalueen jätevesijärjestelmiin perehtyneellä suunnittelijalla.

Suunnitelman teossa tulee noudattaa valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) asetettuja erityisesti asetuksen liitteen kohdissa 2A ja 2C mainittuja jätevesijärjestelmän suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä määräyksiä ja ehtoja.

Suunnittelun yhteydessä tulee antaa ohjeet rakentamisen dokumentoinnista sekä selvitys tai suunnitelma purkupaikasta ja näytteenottomahdollisuuksista (jätevesijärjestelmästä lähtevästä vedestä, pohjavedestä).

Suunnitelman tulee perustua riittäviin maastomittauksiin ja maaperätutkimuksiin sekä pinta- ja pohjavesiolosuhteiden ja talousvesikaivojen ja muiden vedenottopaikkojen selvityksiin.

Viimeksi muokattu 28.1.2021