1 °C
Haku

Katselmukset

Katselmukset ovat osa rakennustyön viranomaisvalvontaa. Katselmuksissa todetaan, ovatko tiettyyn rakennusvaiheeseen kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja selvitykset tehty. Lue alta, millaisia katselmuksia rakennustyön aikana voidaan suorittaa ja mitä ne rakentajalta edellyttävät.

Paikan merkitseminen  |  Sijaintikatselmus  |  Aloituskokous  |  Hormikatselmus  |  Pohjakatselmus  |  Rakennekatselmus  |  LVI-katselmukset  |  Käyttöönottokatselmus  |  Loppukatselmus

Katselmuksen tilaaminen

Rakentajana sinun tulee itse huolehtia katselmuksien tilaamisesta. Katselmukset voit tilata suoraan rakennustarkastajalta numerosta 0400 384 691 arkisin kello 9:00-15:00 välisenä aikana. Katselmukset tulee tilata noin kaksi viikkoa ennen niiden suorittamista. Tarvittavat katselmukset ja tarkastukset määrätään rakennusluvassa.

Rakennuspaikan- ja korkeusaseman merkitseminen maastoon

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä on tehtävä ennen rakentamisen aloittamista. Merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on myönnetty.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus pidetään, kun rakennuksen perustustyö tai sitä vastaava rakennusvaihe on valmistunut. Katselmuksessa varmistetaan rakennuksen sijainti ja korkeusasema. Mikäli katselmuksessa todetaan, että rakennuksen paikka tai korkeusasema ei ole myönnetyn luvan mukainen, rakentamista ei saa jatkaa ennen kuin rakennusvalvonnasta on annettu siihen erillinen suostumus.

Aloituskokous

Aloituskokouksen tarpeellisuus määritellään rakennusluvan ehdoissa. Jos aloituskokousta ei pidetä, riittää aloitusilmoituksen tekeminen. Rakennuttaja sopii itse aloituskokouksen pitämisestä. Aloituskokouksessa on oltava läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja, pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Erityisalojen suunnittelijoiden osallistuminen arvioidaan tapauskohtaisesti.

Hormikatselmus

Hormikatselmus toimitetaan, kun hormi on muurattu ja paloeristykset tehty.

Pohjakatselmus

Katselmus pidetään, kun rakennuksen perustamiseen liittyvät kaivu-, louhinta -, paalutus- tai maapohjan täyttö- ja vahvistustyöt on tehty.

Rakennekatselmus

Katselmus pidetään, kun kantavat rakenteet on tehty, ennen niiden peittämistä. Katselmus voidaan suorittaa vaiheittain rakentamisen niin vaatiessa. Katselmuksessa rakenteita verrataan viranomaisille esitettyihin rakennesuunnitelmiin. Katselmoitavia kohteita ovat kantavat rakenteet sekä niihin liittyvät veden-, kosteuden-, äänen- ja lämmöneristystyöt sekä paloturvallisuuteen liittyvät asiat.

LVI-katselmukset

Vesi- ja viemärijohtojen tarkastukset tilaa KVV-työnjohtaja töiden edistymisen mukaan. Vesi- ja viemärijohtojen lopputarkastuksesta annetaan todiste, joka esitetään rakennustarkastajalle rakennuksen lopputarkastuksen yhteydessä. 

Käyttöönottokatselmus

Rakennuksen osan valmistuessa se voidaan hyväksyä käyttöönotettavaksi suorittamalla siinä osittainen loppukatselmus. Työmaa-alue on erotettava käyttöön otettavasta alueesta työnaikaisella rakenteella. Käyttöönotettavan osan tulee olla turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. Rakennus on varustettava osoitenumerolla.

Loppukatselmus

Loppukatselmuksen toimittamista on haettava rakennusluvan voimassaoloaikana. Katselmuksen toimittamisen edellytyksenä on, että kaikki lupaan liittyvät toimenpiteet on suoritettu ja tarvittavat suunnitelmat ja selvitykset on toimitettu rakennusvalvontaan. Loppukatselmuksen tilaa rakennushankkeeseen ryhtyvä.

Mikäli loppukatselmusta ei voida pitää luvan voimassaoloaikana, voidaan rakennusluvalle hakea jatkoaikaa rakennusvalvonnasta. Rakennusluvan voimassaolon jälkeen pidetyt katselmukset eivät sisälly rakennuslupamaksuun, vaan niistä peritään erillinen rakennusvalvontataksan mukainen maksu.

Viimeksi muokattu 21.1.2022